Skip to main content
telefoon telefoon 0186 601414         info@fysiomhl.nl

Privacybeleid van Fysiotherapie Mijnsheerenland

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

 

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Voor doelmatig onderzoek en behandeling van uw klachten én de administratieve en financiële afwikkeling daarvan hebben uw gegevens nodig.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, zorgverzekeringsgegevens, identificatie, Burgerservicenummer, uw huisarts, gegevens over uw gezondheid. Het kan waardevol zijn dat deze informatie uitgebreid wordt met gegevens over uw gezins-, woon- en werksituatie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gedurende de looptijd van uw behandeling en daarna minimaal 15 jaar.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Wij hebben zorgvuldige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatigheden. Alle personen die namens Fysiotherapie Mijnsheerenland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan vragen wij u daar een getekende verklaring van. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0186-601414 of stuur ons een mail via info@fysiomhl.nl.